HOME KASTEN

schuifdeurkasten

Klassieke schuifdeuren

indelingen

opstellingen kasten

inloopkasten

meer kledingkasten

kantoorkasten

boekenkasten

maatkasten & fiscus

F.A.Q.

NIEUWS

SHOWROOM

offerte

Ervaringen klanten

levertijden

meer websites

contact

algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
 
  
Op alle leveringen en diensten van Kastenstudio Maatmeubel
zijn onderstaande algemene voorwaarden van toepassing:
ALGEMENE VOORWAARDEN KASTENSTUDIO MAATMEUBEL
1. TOEPASSELIJKHEID
1.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen Kastenstudio Maatmeubel en Opdrachtgever.
1.2 Aanvullingen of afwijkingen op deze voorwaarden gelden uitsluitend indien deze door Kastenstudio Maatmeubel schriftelijk aan Opdrachtgever zijn bevestigd.
1.3 Indien Kastenstudio Maatmeubel bij enige overeenkomst een afwijking op deze voorwaarden met Opdrachtgever heeft gemaakt, kan Opdrachtgever zich daar bij latere overeenkomsten nimmer op beroepen. Afwijkingen op deze voorwaarden dienen steeds uitdrukkelijk te zijn overeengekomen.
1.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2. AANBIEDINGEN EN OFFERTES
2.1 De door  Kastenstudio Maatmeubel gedane aanbiedingen en gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Kastenstudio Maatmeubel is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.
2.2 Afspraken tussen Opdrachtgever en eventuele onderaannemers van Kastenstudio Maatmeubel binden Kastenstudio Maatmeubel niet, tenzij deze afspraken door Kastenstudio Maatmeubel schriftelijk zijn bevestigd.
2.3 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Kastenstudio Maatmeubel daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Kastenstudio Maatmeubel anders aangeeft.
2.4 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
2.5 Kastenstudio Maatmeubel is gerechtigd kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van de offerte aan degene op wiens verzoek Kastenstudio Maatmeubel de offerte uitbrengt in rekening te brengen, dit dient door Kastenstudio Maatmeubel voor het uitbrengen van de offerte bekend te worden gemaakt. Kastenstudio Maatmeubel is niet verplicht de offerte te leveren alvorens deze kosten zijn voldaan.
2.6 De van het aanbod deel uitmakende schetsen, bouwtekeningen, technische omschrijvingen en berekeningen van het werk blijven eigendom van Kastenstudio Maatmeubel. Indien een aanbod door de Opdrachtgever niet geaccepteerd wordt, is het Opdrachtgever verboden deze bescheiden zonder toestemming van Kastenstudio Maatmeubel te gebruiken, kopiëren of aan derden te overhandigen op straffe van een direct opeisbare boete van € 1.000 per overtreding.
2.7 Opdrachtgever kan aan de inhoud van de website van Kastenstudio Maatmeubel of andere algemene uitlatingen geen rechten ontlenen.
3. TOTSTANDKOMING EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
3.1 De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Opdrachtgever van een door Kastenstudio Maatmeubel gedane aanbieding, dan wel indien Kastenstudio Maatmeubel uitvoering geeft aan een opdracht.
3.2 Een opdracht bindt Opdrachtgever. Indien de Opdrachtgever niet binnen 2 werkdagen bezwaren aan Kastenstudio Maatmeubel kenbaar heeft gemaakt, wordt de opdracht uitgevoerd conform de door Opdrachtgever goedgekeurde en aanvaarde aanbieding.
3.3 Kastenstudio Maatmeubel is niet gebonden eerder aan te vangen met de uitvoering van de overeenkomst of bestelling van materialen dan dat aan een eventuele afgesproken aanbetaling is voldaan, tevens zal hij niet eerder aanvangen met de uitvoering dan dat hij de voor de correcte uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens van Opdrachtgever heeft ontvangen.
4. WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST
4.1 Indien Kastenstudio Maatmeubel zonder overleg al meer werkzaamheden dan in de opdrachtbevestiging vermeld heeft verricht, omdat dit in het belang is voor een goede uitvoering van de opdracht, dan is Opdrachtgever de meerkosten aan Kastenstudio Maatmeubel verschuldigd.
4.2 Door wijziging van de overeenkomst zal het tijdstip van voltooiing van de uitvoering alsmede het ontwerp worden beïnvloed.
4.3 Na de opdracht verlangde wijzigingen in de uitvoering van de opdracht moeten door Opdrachtgever tijdig en schriftelijk voor datum inmeting c.q. tijdens het inmeten aan Kastenstudio Maatmeubel worden gemeld. Indien het bestelde meubel niet behoeft te worden ingemeten, dienen deze wijzigingen binnen 2 dagen na opdrachtverstrekking schriftelijk te zijn doorgegeven. Reden voor deze korte termijnen is dat na inmeting of opdrachtverlening de produktie zo spoedig mogelijk wordt gestart
4.4 Indien een opdracht op verzoek van Opdrachtgever moet worden bespoedigd worden overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening gebracht.
5. VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER
5.1 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Kastenstudio Maatmeubel tijdig kan beschikken over voor de opdracht benodigde gegevens en eventuele goedkeuringen zoals toestemming en vergunningen.
5.2 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Kastenstudio Maatmeubel ongehinderde toegang heeft tot de plaats van de werkzaamheden, dat er voldoende gelegenheid is voor opslag, aan- en afvoer voor materialen en hulpmiddelen, alsmede dat de ruimten waarin gewerkt wordt, veilig zijn.
5.3 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Kastenstudio Maatmeubel kosteloos en tijdig kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor elektrische apparaten, verlichting, water sanitair en alle overige uit de overeenkomst voortvloeiende werkzaamheden gangbare aansluitmogelijkheden.
5.4 Indien Opdrachtgever materialen of gereedschappen van Kastenstudio Maatmeubel, nodig voor de uitvoering van de opdracht, onder haar hoede heeft, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor deze materialen en gereedschappen. Bij vermissing of beschadiging heeft Kastenstudio Maatmeubel het recht de vervangingswaarde aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
5.5 De Opdrachtgever dient ervoor te zorgen, dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van Kastenstudio Maatmeubel behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.
5.6 De Opdrachtgever draagt het risico van schade ontstaan door ongeschiktheid van, of gebreken aan zaken/ goederen/ bouwstoffen/ materialen die van hem afkomstig zijn, dan wel afkomstig zijn van een door Opdrachtgever aangewezen leverancier.
5.7 De Opdrachtgever garandeert dat de (on)roerende zaken waarin/op/tussen de werkzaamheden plaats hebben vrij zijn van schadelijke stoffen, waaronder asbest.
5.8 Indien Opdrachtgever voor rekening van twee of meer personen optreedt, zijn deze hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
5.9 Kastenstudio Maatmeubel heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop Opdrachtgever aan de in de vorige leden genoemde verplichtingen heeft voldaan.
6. PRIJZEN/ MEER EN MINDER WERK
6.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro's en exclusief omzetbelasting tenzij nadrukkelijk anders aangegeven.
6.2 Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot uitvoering/ levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
6.3 Indien Opdrachtgever de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk schorst, worden wachturen en voorzieningen, die Kastenstudio Maatmeubel ten gevolge van de schorsing moet treffen, als meerwerk verrekend.
6.4 Indien de opdracht ten gevolge van aan Kastenstudio Maatmeubel niet bekende omstandigheden of door overmacht onuitvoerbaar is, heeft Kastenstudio Maatmeubel het recht te vorderen dat de opdracht zodanig gewijzigd wordt dat uitvoering alsnog mogelijk wordt. Ook dan zullen de eventuele meer of minder kosten worden verrekend.
6.5 Indien tussen het sluiten van de overeenkomst en de aflevering de kostprijs van bestelde zaken/gebruikte materialen stijgt, en/of door de overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden aangebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale bepalingen, is Kastenstudio Maatmeubel gerechtigd deze verhogingen aan de Opdrachtgever door te berekenen.
6.6 De prijzen voor producten zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor Kastenstudio Maatmeubel geldende omstandigheden, zoals onder meer valutakoersen, aankoopprijzen, vrachttarieven, in- en uitvoerrechten, accijnzen, heffingen en belastingen die direct of indirect van Kastenstudio Maatmeubel worden geheven c.q. door derden ten laste van Kastenstudio Maatmeubel worden gebracht. Indien deze omstandigheden na het sluiten van de overeenkomst doch voor de aflevering wijzigen, heeft Kastenstudio Maatmeubel het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan de Opdrachtgever door te berekenen.
7. BETALING
7.1 De Opdrachtgever dient te betalen contant bij aflevering dan wel tevoren door middel van overmaking.
7.2 Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de gestelde termijn dan is hij van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. Deze maandelijkse rente zal tevens verschuldigd zijn indien door Kastenstudio Maatmeubel met een langere betalingstermijn is ingestemd.
7.3 In geval van liquidatie, faillissement, schuldsanering, beslag of surséance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Kastenstudio Maatmeubel op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
7.4 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.
7.5 Indien Kastenstudio Maatmeubel dat nodig acht, kan zij Opdrachtgever verplichten om genoegzame zekerheid te stellen voor de nakoming van de verbintenis, dan wel een door Kastenstudio Maatmeubel te bepalen voorschot te betalen.
7.6 Opdrachtgever is niet eenzijdig gerechtigd tot korting, opschorting of verrekening.
8. EIGENDOMSVOORBEHOUD
8.1 Kastenstudio Maatmeubel blijft volledig eigenaar van de (aan)geleverde en te leveren zaken, niet tegenstaande de feitelijke af- of oplevering, totdat Opdrachtgever aan alles dat hij krachtens overeenkomst aan Kastenstudio Maatmeubel verschuldigd is of zal worden, heeft voldaan.
8.2 Bij beslag, schuldsanering, surséance van betaling of faillissement zal Opdrachtgever onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de eigendomsrechten van Kastenstudio Maatmeubel. De Opdrachtgever staat er voor in dat een beslag op de goederen direct wordt opgeheven.
8.3 Opdrachtgever is verplicht Kastenstudio Maatmeubel direct schriftelijk op de hoogte te stellen van omstandigheden waaruit blijkt dat haar eigendomsrecht geschonden of beperkt dreigt te worden.
8.4 Kastenstudio Maatmeubel is in het verlengde van voorgaande, altijd gerechtigd geleverde zaken bij Opdrachtgever of diens houder weg te (doen) halen, indien Opdrachtgever zijn verplichtingen tegenover Kastenstudio Maatmeubel niet nakomt. Opdrachtgever zal hiertoe zijn medewerking verlenen op straffe van een direct opeisbare boete van € 500,00 voor elke overtreding alsmede € 500 per dag dat hij in gebreke blijft met de nakoming van deze verplichting.
9. OPLEVERING VAN EEN WERK/ UITVOERING WERKZAAMHEDEN
9.1 Een overeengekomen leverings- of uitvoeringstermijn is indicatief en geldt nimmer als fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn zal Opdrachtgever Kastenstudio Maatmeubel schriftelijk in gebreke moeten stellen, tevens dient Opdrachtgever Kastenstudio Maatmeubel de kans te geven om de verplichtingen uit de overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn na te komen.
9.2 De werkzaamheden (het werk) worden als opgeleverd beschouwd indien de werkzaamheden door Opdrachtgever zijn goedgekeurd, dan wel in gebruik worden genomen.
9.3 Indien de Opdrachtgever niet ingaat op de uitnodiging om de voltooide werkzaamheden op te nemen dan wordt het werk 8 dagen na deze uitnodiging geacht te zijn goedgekeurd en opgeleverd.
9.4 Nadat het werk is opgeleverd is Kastenstudio Maatmeubel, behoudens wat hieromtrent wettelijk is bepaald en behoudens het in deze voorwaarden gestelde, niet meer aansprakelijk voor eventuele gebreken aan het werk.
10. GARANTIE EN KLACHTEN
10.1 Opdrachtgever dient de door Kastenstudio Maatmeubel verrichte werkzaamheden en/of geleverde zaken bij aflevering/ oplevering te onderzoeken. Worden zichtbare gebreken geconstateerd, dan dient Opdrachtgever deze op straffe van verval binnen 8 dagen schriftelijk te melden aan Kastenstudio Maatmeubel
10.2 Op de verrichte werkzaamheden geldt de overeengekomen garantie, welke beperkt is tot kosteloos herstel. Mochten zich gebreken openbaren, ontstaan buiten de schuld of risicosfeer van opdrachtgever, dan zal Kastenstudio Maatmeubel de reparatie daarvan kosteloos verrichten.
10.3 Opdrachtgever dient geconstateerde gebreken binnen 8 dagen  schriftelijk te melden, aannemelijk te maken dat het gebrek het gevolg is van de uitvoering van het werk door Kastenstudio Maatmeubel, en Kastenstudio Maatmeubel de kans te geven het gebrek binnen een redelijke termijn weg te nemen.
10.4 De Opdrachtgever kan geen recht op grond van dit artikel doen gelden indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kastenstudio Maatmeubel wijzigingen in of reparaties aan de werken/ werkzaamheden zijn verricht, de werken voor andere doeleinden zijn gebruikt dan waarvoor zij bedoeld zijn, of de werken anderszins op onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden, alsook indien de Opdrachtgever jegens Kastenstudio Maatmeubel in verzuim is. Tevens is schade als gevolg van normaal gebruik c.q. slijtage van garantie uitgesloten.
10.5 Ingeval tijdens de uitvoering van de overeenkomst schade is ontstaan aan de goederen van Opdrachtgever, komt deze niet voor vergoeding in aanmerking tenzij Opdrachtgever bewijs levert van de onbeschadigde staat ten tijde van de aanvang van de overeenkomst, bijvoorbeeld door het overleggen van foto's. Eventueel door Kastenstudio Maatmeubel of diens onderaannemers of hulppersonen veroorzaakte beschadigingen dienen omgaand schriftelijk en goed gedocumenteerd aan Kastenstudie Maatmeubel te worden gemeld, opdat deze haar verzekeraar kan inschakelen.
11. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
11.1 Kastenstudio Maatmeubel is niet aansprakelijk voor enige schade, die voortvloeit uit de uitvoering van de overeenkomst, tenzij de ontstane schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Kastenstudio Maatmeubel. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van Kastenstudio Maatmeubel beperkt tot het bedrag dat zij ter zake van haar verzekeringsmaatschappij uitgekeerd krijgt. Mocht de verzekeringsmaatschappij om welke reden dan ook niet tot uitkering over gaan dan is de aansprakelijkheid van Kastenstudio Maatmeubel te allen tijde beperkt tot een bedrag van maximaal het factuurbedrag van de betreffende werkzaamheden, en dit ten alle tijden beperkt tot een bedrag van maximaal € 2.500,00.
11.2 Opdrachtgever vrijwaart Kastenstudio Maatmeubel voor alle aanspraken op schadevergoeding van derden al dan niet voortvloeiend uit door Kastenstudio Maatmeubel geleverde werkzaamheden.
11.3 Kastenstudio Maatmeubel is nimmer aansprakelijk voor zogenaamde indirecte en gevolgschade die Opdrachtgever of derden ter zake van de overeenkomst mocht(en) lijden, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Kastenstudio Maatmeubel. Onder indirecte en gevolgschade wordt mede begrepen bedrijfsschade, milieuschade en immateriële schade.
11.4 Indien Kastenstudio Maatmeubel adviezen geeft, geeft hij deze naar beste inzicht maar vrijblijvend. Hij accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele negatieve consequenties als gevolg van deze adviezen.
11.5 Opdrachtgever vrijwaart Kastenstudio Maatmeubel van ieder risico, waarvoor Opdrachtgever zich heeft verzekerd.
11.6 Elke vordering tot schadevergoeding van Opdrachtgever vervalt, indien de vordering niet binnen 1 maand na het constateren van de schade aan Kastenstudio Maatmeubel is gemeld. Eventuele rechtsvorderingen dienen op straffe van verval te zijn ingesteld binnen 1 jaar na eerste constatering.
12. OPSCHORTING EN ONTBINDING
12.1 Kastenstudio Maatmeubel is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien na het sluiten van de overeenkomst Kastenstudio Maatmeubel ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen of als opdrachtgever de aanbetaling niet doet of geen genoegzame zekerheid stelt.
12.2 Voorts is Kastenstudio Maatmeubel bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
12.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Kastenstudio Maatmeubel op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Kastenstudio Maatmeubel de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
13. OVERMACHT
13.1 Indien Kastenstudio Maatmeubel door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
13.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Kastenstudio Maatmeubel onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Kastenstudio Maatmeubel kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Meer in het bijzonder gelden als overmacht onder meer: niet-levering of niet-juiste of niet-tijdige levering aan Kastenstudio Maatmeubel door haar toeleveranciers, stakingen, weersomstandigheden en maatregelen van enige overheidsinstantie, arbeid ongeschiktheid evenals het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunningen.
13.3 Duurt de overmachttoestand langer dan twee maanden, dan hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voorzover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt en in overeenstemming met wat verder in deze voorwaarden is bepaald.
13.4 Ingeval van overmacht heeft de Opdrachtgever geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als Kastenstudio Maatmeubel als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
13.5 Voor zover Kastenstudio Maatmeubel ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Kastenstudio Maatmeubel gerechtigd om het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte gescheiden te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.
14. OVERDRACHT VAN RECHTEN
14.1 Het is Kastenstudio Maatmeubel toegestaan de uit enige overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen. De Opdrachtgever verleent hiervoor bij voorbaat toestemming.
14.2 De Opdrachtgever mag niet zonder schriftelijke toestemming van Kastenstudio Maatmeubel rechten en verplichtingen, welke voortvloeien uit de overeenkomst, aan derden overdragen.
15. GESCHILLEN
15.1 Op elke overeenkomst tussen Kastenstudio Maatmeubel en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
15.2 De rechter in de vestigingsplaats van Kastenstudio Maatmeubel is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Kastenstudio Maatmeubel het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
15.3 Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de artikelen in deze Algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend en worden de 'kopjes' geacht slechts voor de leesbaarheid te zijn opgenomen.